Thomas Family

1921 Reunion at McPherson, Georgia.

Reunion***See Enlarged photo***

THOMAS, Money Joe. Third Row, 1st Person on the Left.


Nona Belle Thomas HollandTHOMAS, Nona Belle. Left-to-Right: Dottie Collins Morgan and Dottie Collins Morgan. Nona Belle married Alton Holland, a son of James Tom Holland of McPherson, Georgia.